Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 24:21

21Ta kare kɨ m-un ndum taa no̰de tɨ m-əl m-ə nə: “E kɨ mba kadɨ kɨ m-adɨ mem kadɨ njé koy je a ḭ lo koy tɨ ə m-a-n no̰si tɨ lo gangɨ ta tɨ ne ”, kɨn wa ə e ta kɨ kare ba kɨ ai dɔ tɨ wa ta.»