Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 24:22

22Pəlɨsɨ kɨ gər rəbɨ lə Kɨrɨsɨ majɨ , ɔr ndɔ kəte, nɨngə əl-de ə nə: «NDɔ kɨ Lɨsɨyasɨ kɨ nje kun dɔ asɨgar je re ə tə m-ɨndə manjɨ ta ləsi kɨn ɓəy.»