Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 24:24

Pol a no̰ Pəlɨsɨ tɨ əi kɨ nee Dɨrusɨl

24Asɨ ndɔ je go tɨ, Pəlɨsɨ təl rəi kɨ nene Dɨrusɨl kɨ e Jɨpɨ. Lokɨ rəi, ulə adɨ rəi kɨ Pol adɨ əl-e ta kɨ dɔ kadɨ-me Jəju Kɨrɨsɨ tɨ.