Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 24:25

25Nə lokɨ Pol əl ta tḛḛ-n dɔ nḛ ra kɨ dana tɨ, kɨ kuwə rɔ gɨn tɔgɨ tɨ, kɨ ta kɨ gangɨ kɨ a re ɓa, ɓəl ra Pəlɨsɨ adɨ əl Pol ə nə: «Asɨ ngata, ə aw tə ndɔ kɨ m-ɨngə dɔ kagɨ lo kɨ rangɨ ə m-a m-ɓari ɓəy.»