Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 24:27

27Ɓal man joo dɔ Pol tɨ, nɨngə Pɔrsɨyusɨ Pəsɨtusɨ ɔr to Pəlɨsɨ. Pəlɨsɨ ndɨgɨ kadɨ n-ra nḛ kɨ nəl Jɨpɨ je adɨ ɨyə̰ Pol dangay tɨ ba.