Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 24:3

3«Ḭ kɨ bo, Pəlɨsɨ, kɨ ta kuli, kɨ ta kul gosɨ ko̰ɓe ləi, kɨ ta kul nḛ je kɨ ɨtu gɨnde kɨ mba majɨ lə dɨje me ɓe ə, j-ɨsɨ-n kɨ lapɨya. E kɨn e majɨ kɨ jɨ gər kɨ lo je pətɨ me nḛ je tɨ pətɨ.