Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 24:4

4Nɨngə, kadɨ j-ɨndəi kɔtɨ ngay al, jɨ dəji kadɨ ur mbi, kɨ go me-majɨ tɨ ləi kadɨ o-n dɔ ta kɨ j-a j-əli ta je kare joo.