Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 24:9

9Jɨpɨ je ɨndəi rɔde naa tɨ kɨ Tərtulusɨ əi nə, ta je kɨ əl dɔ Pol tɨ e ta kɨ rɔjetɨ.