Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 25

Pol ndɨgɨ kadɨ n-aw no̰ nje ko̰ɓe tɨ kɨ bo kɨ Rɔm

1NDɔ mɨtə go ree dɔnangɨ tɨ kɨ kadɨ a o̰ ɓe dɔ tɨ, Pəsɨtusɨ ḭ Səjare tɨ aw Jorijaləm. 2Lo kɨn tɨ, kɨ bo je lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ kɨ bo je lə Jɨpɨ je, rəi səki dɔ Pol rɔe tɨ. 3Me səkɨ tɨ, dəji Pəsɨtusɨ kɨ no̰ kəmde tɨ kadɨ ra səde ə ulə kɨ Pol Jorijaləm. Nə kɨ rɔjetɨ ɓa, ɨndəi dɔ ta naa tɨ kadɨ tə gangi Pol dɔ rəbɨ tɨ tɔli-e. 4No̰ be, Pəsɨtusɨ əl-de ə nə: «Pol e dangay tɨ Səjare, taa mi wa kɨ dɔm ka ndɔ ngay al ə m-a m-təl kadɨ m-aw Səjare tɨ. 5Ə nə, re dɨngəm kɨn ra nḛ kɨ go tɨ al no̰ ɓa, majɨ kadɨ kɨ bo je ləsi awi səm naa tɨ səki-e.»

6Pəsɨtusɨ ra ndɔ kɨ asɨ Jijoo, a re ngay ə dɔgɨ be par, ə təl aw Səjare tɨ gogɨ. Lokɨ təl re ə, lo ti kɨ rangɨ go tɨ nɨngə, aw lo gangɨ ta tɨ, un ndune adɨ rəi kɨ Pol no̰e tɨ. 7Lokɨ Pol re, Jɨpɨ je kɨ ḭ Jorijaləm tɨ ɨləi-naa gəi dɔe, ɨndəi ta je kɨ nga̰ nga̰ ngay dɔe tɨ. Nə asi kadɨ ɔji nḛ je kɨ rɔjetɨ kɨ ay njay be dɔ tɨ al. 8Be ə, Pol najɨ ta dɔne tɨ ə nə: «M-ra nḛ madɨ kɨ majal kɨ ndu kun lə Jɨpɨ je al nɨm, kɨ kəy lə Luwə al nɨm, taa m-ɔsɨ-n ta Səjar al nɨm tɔ.» 9Pəsɨtusɨ kɨ ndɨgɨ ra nḛ kɨ nəl Jɨpɨ je, əl Pol ə nə: «Ɨndɨgɨ kadɨ aw Jorijaləm tɨ kadɨ gangi ta dɔi tɨ dɔ ta tɨ kɨn ta kəm tɨ a?» 10Ə Pol ə nə: «Jagɨ, e no̰ lo gangɨ ta tɨ lə nje ko̰ɓe kɨ bo Səjar ə kɨ m-a tɨ, ə e lo kɨ a gangi ta dɔm tɨ tɨtɨ. Təkɨ ḭ wa ɨgər-n majɨ, nḛ madɨ kare kɨ majal kɨ m-ra kɨ Jɨpɨ je goto. 11Kɨn ə re m-ra nḛ kɨ dana al, ə se m-tɔl nḛ kɨ asɨ koym, ə m-a mbatɨ koy al. A re ta je kɨ ɨndəi dɔm tɨ e ta je kɨ rɔjetɨ al ə, dəw kɨ a ɨlə-m jide tɨ goto. M-dəjɨ kadɨ m-o Səjar.» 12Lo kɨn tɨ, Pəsɨtusɨ əli-naa ta kɨ njé kɔjɨ ta je ləne, ɓa go tɨ əl Pol ə nə: «Ɨdəjɨ kadɨ o Səjar ɓa, a aw no̰ Səjar tɨ.»

Pol a no̰ Agɨrɨpa tɨ əi kɨ Bərənɨsɨ

13Asɨ ndɔ je go tɨ, ngar Agɨrɨpa əi kɨ konane Bərənɨsɨ rəi Səjare tɨ mba kuwə ji Pəsɨtusɨ. 14Rai ndɔ je asɨ ta tɨ rɔe tɨ no̰o̰, adɨ Pəsɨtusɨ ɨndə ta lə Pol no̰ ngar Agɨrɨpa tɨ əl-e ə nə: «Pəlɨsɨ ɨyə̰ dɨngəm madɨ dangay tɨ no̰o̰. 15Adɨ lokɨ m-aw Jorijaləm tɨ, kɨ bo je lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, kɨ kɨ bo je lə Jɨpɨ je rəi səki-e rɔm tɨ, ə dəji mi kadɨ m-gangɨ ta koy dɔe tɨ. 16Ə m-əl-de təkɨ rəbɨ ra-e lə dɨje kɨ Rɔm tɨ e be al. Dəw kɨ Rɔm tɨ a ulə dəw ji njé səke je tɨ kɨ kanjɨ kadɨ dəwe ɨngə ta rəbɨ najɨ-n ta dɔne tɨ no̰ njé səke je tɨ al. 17Be ə, rəi ne, nɨngə, m-ndɨgɨ kadɨ ndɔ je man kare al, adɨ lo ti kɨ rangɨ go tɨ par ə m-aw lo gangɨ ta tɨ m-adɨ rəi kɨ dɨngəm ka kɨn. 18M-ga mem tɨ kadɨ nḛ madɨ kɨ nga̰ kɨ ra to no̰, nə lokɨ njé səke je rəi nɨngə, dəw oo lo nḛ madɨ kɨ nga̰ kɨ ra kɨ kadɨ ɨndəi ta dɔe tɨ be al. 19E ta kɨ najɨ par ə naji-naa tɨ səde ɔjɨ dɔ rəbɨ ra Luwə ləde əi je wa nɨm, ɔjɨ dɔ dəw madɨ kɨ tɔe nə Jəju kɨ oy ə Pol ə nə ɨsɨ kəm ba. 20Ta ləde kɨn, m-gər lo kuje kɨ kadɨ m-ra tɨ al, adɨ m-dəjɨ Pol ə wa m-ə nə se ndɨgɨ kadɨ aw Jorijaləm tɨ kadɨ e kɨ gangɨ ta kɨn dɔe tɨ wa. 21Nə Pol ndɨgɨ kadɨ nje ko̰ɓe kɨ bo kɨ Rɔm tɨ taa oo ta ləne. Be ə, m-un ndum kadɨ ngəmi-e dangay tɨ, bɨtɨ kadɨ tə m-ulə sie madɨ nje ko̰ɓe kɨ bo kɨ Rɔm tɨ, Səjar.» 22Agɨrɨpa əl Pəsɨtusɨ ə nə: «M-ndɨgɨ ngay kadɨ m-o ta lə dɨngəm kɨn tɔ.» Ə Pɨsɨtusɨ əl-e ə nə: «Lo ti ə a oo ta kɨ tae tɨ.» 23Lo ti kɨ rangɨ, Agɨrɨpa əi kɨ Bərənɨsɨ rəi kɨ dɨje ngay gode tɨ, urii lo gangɨ ta tɨ. Kɨ bo lə asɨgar je kɨ kɨ bo je kɨ me ɓe-bo tɨ əi səde. NGa ə, Pəsɨtusɨ un ndune adɨ rəi kɨ Pol. 24Lokɨ Pol re, Pəsɨtusɨ un ta əl ə nə: «Ḭ ngar Agɨrɨpa kɨ dɨje pətɨ kɨ ɨsi ne, oi dəw kɨn. E ə kosɨ Jɨpɨ je ngay rəi səki-e rɔm tɨ, nḛ je, kɨ Jorijaləm tɨ je. Lokɨ səki-e, uni ndude kɨ taa əi nə e dəw kɨ sɔbɨ kadɨ goto kɔ. 25Kɨ rɔm tɨ, mi m-o nḛ madɨ kɨ nga̰ kɨ ra kɨ asɨ koy al. Nɨngə, təkɨ e wa dəjɨ kadɨ n-oo nje ko̰ɓe kɨ bo kɨ Rɔm tɨ, m-un ndum kadɨ m-ade aw. 26M-gər ta wa kɨ kadɨ tə m-ndangɨ me makɨtɨbɨ tɨ m-adɨ nje ko̰ɓe kɨ bo kɨ Rɔm tɨ ɔjɨ dɔ ta lie kɨn al. E be ə, m-adɨ re no̰si tɨ ne, kɨ bo tɔy, m-adɨ re no̰i tɨ ḭ ngar Agɨrɨpa kadɨ tə go ta tɨ kɨ a ɨdə-je ɓa, m-ɨngə nḛ kɨ kadɨ tə m-ndangɨ. 27Tadɔ m-o kadɨ e nḛ kɨ go rəbe tɨ al kadɨ m-ɨlə kɨ dangay Rɔm tɨ, kanjɨ kəl ta kɨ dɨje ɨndəi dɔe tɨ.»