Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 25:13

Pol a no̰ Agɨrɨpa tɨ əi kɨ Bərənɨsɨ

13Asɨ ndɔ je go tɨ, ngar Agɨrɨpa əi kɨ konane Bərənɨsɨ rəi Səjare tɨ mba kuwə ji Pəsɨtusɨ.