Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 25:14

14Rai ndɔ je asɨ ta tɨ rɔe tɨ no̰o̰, adɨ Pəsɨtusɨ ɨndə ta lə Pol no̰ ngar Agɨrɨpa tɨ əl-e ə nə: «Pəlɨsɨ ɨyə̰ dɨngəm madɨ dangay tɨ no̰o̰.