Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 25:16

16Ə m-əl-de təkɨ rəbɨ ra-e lə dɨje kɨ Rɔm tɨ e be al. Dəw kɨ Rɔm tɨ a ulə dəw ji njé səke je tɨ kɨ kanjɨ kadɨ dəwe ɨngə ta rəbɨ najɨ-n ta dɔne tɨ no̰ njé səke je tɨ al.