Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 25:21

21Nə Pol ndɨgɨ kadɨ nje ko̰ɓe kɨ bo kɨ Rɔm tɨ taa oo ta ləne. Be ə, m-un ndum kadɨ ngəmi-e dangay tɨ, bɨtɨ kadɨ tə m-ulə sie madɨ nje ko̰ɓe kɨ bo kɨ Rɔm tɨ, Səjar.»