Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 25:25

25Kɨ rɔm tɨ, mi m-o nḛ madɨ kɨ nga̰ kɨ ra kɨ asɨ koy al. Nɨngə, təkɨ e wa dəjɨ kadɨ n-oo nje ko̰ɓe kɨ bo kɨ Rɔm tɨ, m-un ndum kadɨ m-ade aw.