Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 25:3

3Me səkɨ tɨ, dəji Pəsɨtusɨ kɨ no̰ kəmde tɨ kadɨ ra səde ə ulə kɨ Pol Jorijaləm. Nə kɨ rɔjetɨ ɓa, ɨndəi dɔ ta naa tɨ kadɨ tə gangi Pol dɔ rəbɨ tɨ tɔli-e.