Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 25:4

4No̰ be, Pəsɨtusɨ əl-de ə nə: «Pol e dangay tɨ Səjare, taa mi wa kɨ dɔm ka ndɔ ngay al ə m-a m-təl kadɨ m-aw Səjare tɨ.