Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26

Pol najɨ ta dɔ rɔne tɨ no̰o̰ Agɨrɨpa tɨ

1Agɨrɨpa əl Pol ə nə: «Ta rəbɨ e ləi kadɨ ɨnajɨ-n ta dɔ rɔi tɨ.» Lo kɨn tɨ, Pol un jine kɨ taa, nɨngə ta kɨ əl dɔ rɔne tɨ ə to kɨn: 2«NGar Agɨrɨpa, rɔm nəl-m ngay kadɨ m-ɨngə ta rəbɨ ɓone, m-əl-n ta dɔ rɔm tɨ ɔjɨ-n dɔ ta je pətɨ kɨ Jɨpɨ je ɨndəi dɔm tɨ. 3M-əl be tadɔ ɨgər nḛ jibəl ɓe je, kɨ ta kɨ najɨ je ləde pətɨ majɨ. Nɨngə, m-dəji kadɨ ɨlə mei nangɨ po̰, kadɨ o-n ta kɨ m-a m-əli kɨn majɨ. 4Jɨpɨ je pətɨ gəri nḛ ram je, lo kɨlə ngɨrə basam tɨ. Gəri majɨ tadɔ m-tɔgɨ dan dɨje tɨ ləm, Jorijaləm tɨ. 5Gəri mi mari ngay, nɨngə re ndɨgi ə, asi kadɨ a mai naje. Mai naje təkɨ nḛ ram je e kɨ go rəbɨ ra-e tɨ lə Parɨsɨ je, kɨ e ɓutɨ kɨ nga̰ ngay dan ɓutɨ je tɨ kɨ njé ra ta lə Luwə ləje+ . 6Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, rəi səm lo gangɨ ta tɨ, tadɔ m-ɨndə mem majɨ dɔ nḛ tɨ kɨ Luwə un ndune adɨ kaje je kadɨ n-a n-adɨ-de. 7Gɨn kojɨ ləje kɨ dɔgɨ gɨde joo, ɨndəi mede tɨ kadɨ kun ndu kɨn a tɔl tane. Be ə, rai kɨlə lə Luwə kɨ tɔgɨde kondɔ kɨ kada. Nɨngə e kɨ mbata kɨndə me dɔ tɨ kɨn ə Jɨpɨ je ɨndəi ta dɔm tɨ, ngar! 8Ra ban be ə səi Jɨpɨ je oi kadɨ e ta kɨ rɔjetɨ al kadɨ Luwə a tɔsɨ njé koy je ndəl lo koy tɨ ə?

9Mi wa kɨ dɔm, kəte m-o kadɨ e go tɨ ngay, kadɨ m-rɔ kɨ tɔgɨm, kɨ rəbɨ kɨ dangɨ dangɨ kadɨ dəw ɓa tɔ Jəju kɨ Najarətɨ tɨ kɨn al. 10Nɨngə e kɨn ə e kɨlə ra-m kɨ m-ra Jorijaləm tɨ. Be ə, kɨ tɔgɨ kɨ m-ɨngə kɨ rɔ kɨ bo je tɨ lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, m-ɓukɨ-n njé kadɨ-me je ngay dangay tɨ. NGa nɨngə lokɨ gangi ta koy dɔde tɨ ɓa, m-ndɨgɨ dɔ tɨ. 11Taa taa, m-aw kɨ lo kaw-naa je lə Jɨpɨ je pətɨ, m-adɨ-de ko̰. Nɨngə m-ɨndə gu dɔde tɨ kadɨ naji ta gər Kɨrɨsɨ. Mem tɨngə-m ngay dɔde tɨ, adɨ m-aw bɨtɨ gode tɨ, kɨ dɔ ɓe je kɨ rangɨ, m-adɨ-de ko̰+ . 12E goe tɨ kɨn ə, m-ḭḭ-n m-ɨsɨ m-aw Damasɨ tɨ kadɨ m-uwə-de. Kɨ bo je lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je adi mi tɔgɨ je, adi mi ndude je, kadɨ m-ra-n kɨlə kɨn. 13NGar, lokɨ mi dɔ rəbɨ tɨ, kɨ kadɨ kɨ jam dɔ ɓe tɨ, m-o kunjɨ madɨ kɨ unjɨ ɨtə kadɨ ḭ dɔra̰ tɨ re gə dɔm je kɨ njé kɨ gom tɨ. 14Jɨ tḛḛ j-osɨ nangɨ, nɨngə, m-o ndu dəw madɨ əl-m ta kɨ ndon ta Ebɨrə ə nə: “Sol, Sol, mbata ri ə ɨsɨ adɨ-m ko̰ be ə?” MBa ri ə uwə rɔi nga̰ tə mangɨ kɨ uwə rɔne nga̰ ta kɨndə tɨ lə ɓae be ə? E nḛ kɨ ndangɨ kare! 15Lo kɨn tɨ m-dəje m-ə nə: “Ḭ naa ə Ɓaɓe?” Nɨngə, Ɓaɓe əl-m ə nə: “E mi Jəju kɨ ɨsɨ adɨ-m ko̰.” 16Nɨngə ḭ a taa dɔ njai tɨ. Nḛ kɨ m-tḛḛ m-ɨngə-i ə to kɨn: M-kɔti kadɨ ɨtəl ɓəə kɨlə ləm, nɨngə kadɨ ɨma najɨ dɔ koo tɨ kɨ o-m kɨn je, dɔ koo tɨ kɨ a o-m ɓəy je. 17M-a m-dəbɨ bagɨm dɔi tɨ ji Jɨpɨ je tɨ kɨ ji ndəgɨ dɨje tɨ kɨ m-a m-ɨlə-i kɨ rɔde tɨ. 18MBa kadɨ ɨtḛḛ kəmde, ɔr-de lo kɨ ndul tɨ, ɨtḛḛ səde lo kunjɨ tɨ. Kadɨ ɔr-de ko̰ɓe tɨ lə su, ɨre səde ko̰ɓe tɨ lə Luwə, kadɨ Luwə ɨyə̰ go majal je lə de kɔ, kadɨ ɨngəi lo dan dɨje tɨ kɨ Luwə ɔr ta dɔde tɨ me kadɨ-me Jəju tɨ. 19Lo kɨn tɨ, NGar Agɨrɨpa, m-ta̰ rɔ nḛ koo me ndɨl tɨ kɨ ḭ dɔra̰ tɨ kɨn al. 20M-ɨlə mbḛ kadɨ-me Kɨrɨsɨ, kɨ mbḛ kɨyə̰ go nḛ ra je kɨ majal kɔ. M-ɨlə mbḛ kɨn kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ Damasɨ, kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ Jorijaləm, kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ Jude tɨ ba pətɨ, kɨ kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al. Nɨngə m-dəjɨ-de kadɨ kɨlə ra-de tɔjɨ təkɨ rɔjetɨ, ɨyə̰i go nḛ rade je kɨ majal kɔ. 21E mbata kɨn ə, Jɨpɨ je uwəi-mi gɨn kəy tɨ lə Luwə kadɨ n-tɔli-mi. 22Nə Luwə dəw bagɨne dɔm tɨ bɨtɨ ɓone, adɨ m-a kɨ dɔm taa, m-ɨsɨ ma najɨ kɨ dɔm tɨ no̰o̰ dɨje tɨ kɨ boy kɨ no̰ dɨje tɨ kɨ du. M-ɨlə mbḛ nḛ kɨ rangɨ al, nə e mbḛ nḛ kɨ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ je kɨ Mojɨ je əli tae. 23Əli təkɨ Kɨrɨsɨ a ɨngə ko̰, a e dəw kɨ dɔsa̰y kɨ a ḭ taa dan njé koy je tɨ tɔ. Nɨngə a ḭ taa kadɨ ɨlə mbḛ kunjɨ kɨ rɔ Jɨpɨ je tɨ kɨ kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al.»

24Pol a ma najɨ kɨ dɔne tɨ ba ɓəy nɨngə, Pəsɨtusɨ un ndune kɨ taa əl-e ə nə: «Pol, dɔi majal! Nḛ gər ləi kɨ ngay tujɨ dɔi kɔ.» 25Nə Pol əl-e ə nə: «Kɨ bo, dɔm majal al, ta je kɨ m-əl, e ta kɨ rɔjetɨ, kɨ kəme to. 26NGar Agɨrɨpa gər gɨn nḛ je kɨn majɨ, adɨ asɨ kadɨ m-tḭ rɔm katɨ m-əl-e ta. M-gər kadɨ nḛ kɨ dum-e goto, tadɔ e nḛ je kɨ rai nḛ lo ɓɔyɔ tɨ al. 27NGar Agɨrɨpa, adɨ mei dɔ ta je tɨ kɨ njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ əli tae kɨn ə se adɨ al? M-gər kadɨ adɨ mei dɔ ta je tɨ kɨn.» 28Nɨngə NGar Agɨrɨpa əl Pol ə nə: «Nay ngay al par ə a ɨyətɨ angalm kadɨ m-təl nje kun go Kɨrɨsɨ ə a am!» 29Pol ɨle tɨ ə nə: «Re e kɨ ngɔsɨne tɨ, ə se kɨ ɓəy tɨ ka, m-dəjɨ Luwə kadɨ ra be. Nɨngə kadɨ ḭ kɨ kari par al, nə kadɨ səi kɨ dɨje pətɨ kɨ ɨsɨ oi ndum ne kɨn, ɨtəli ɨtoi tə mi be tɔ. Ke ə kadɨ ai me ka dangay tɨ kɨn al.» 30Lo kɨn tɨ, NGar Agɨrɨpa je, kɨ nje ko̰ɓe kɨ dɔnangɨ tɨ kɨ no̰ kɨn je, Bərənɨsɨ je, kɨ ndəgɨ dɨje pətɨ kɨ əi səde, ɔri rɔde gogɨ. 31Lokɨ ɨsɨ ɔri rɔde gogɨ, əli-naa dande tɨ əi nə: «Dɨngəm kɨn ra nḛ madɨ kare kɨ asɨ kadɨ dəw tɔl-e-n ə se uwe-n dangay tɨ al.» 32Ə ngar Agɨrɨpa əl Pəsɨtusɨ ə nə: «Dɨngəm kɨn, e dəjɨ kɨ dəjɨ kadɨ n-aw no̰ Səjar tɨ kɨn al ə asɨ kadɨ ɨyḛ taa.»