Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:1

Pol najɨ ta dɔ rɔne tɨ no̰o̰ Agɨrɨpa tɨ

1Agɨrɨpa əl Pol ə nə: «Ta rəbɨ e ləi kadɨ ɨnajɨ-n ta dɔ rɔi tɨ.» Lo kɨn tɨ, Pol un jine kɨ taa, nɨngə ta kɨ əl dɔ rɔne tɨ ə to kɨn: