Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:10

10Nɨngə e kɨn ə e kɨlə ra-m kɨ m-ra Jorijaləm tɨ. Be ə, kɨ tɔgɨ kɨ m-ɨngə kɨ rɔ kɨ bo je tɨ lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, m-ɓukɨ-n njé kadɨ-me je ngay dangay tɨ. NGa nɨngə lokɨ gangi ta koy dɔde tɨ ɓa, m-ndɨgɨ dɔ tɨ.