Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:11

11Taa taa, m-aw kɨ lo kaw-naa je lə Jɨpɨ je pətɨ, m-adɨ-de ko̰. Nɨngə m-ɨndə gu dɔde tɨ kadɨ naji ta gər Kɨrɨsɨ. Mem tɨngə-m ngay dɔde tɨ, adɨ m-aw bɨtɨ gode tɨ, kɨ dɔ ɓe je kɨ rangɨ, m-adɨ-de ko̰ .