Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:14

14Jɨ tḛḛ j-osɨ nangɨ, nɨngə, m-o ndu dəw madɨ əl-m ta kɨ ndon ta Ebɨrə ə nə: “Sol, Sol, mbata ri ə ɨsɨ adɨ-m ko̰ be ə?” MBa ri ə uwə rɔi nga̰ tə mangɨ kɨ uwə rɔne nga̰ ta kɨndə tɨ lə ɓae be ə? E nḛ kɨ ndangɨ kare!