Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:16

16Nɨngə ḭ a taa dɔ njai tɨ. Nḛ kɨ m-tḛḛ m-ɨngə-i ə to kɨn: M-kɔti kadɨ ɨtəl ɓəə kɨlə ləm, nɨngə kadɨ ɨma najɨ dɔ koo tɨ kɨ o-m kɨn je, dɔ koo tɨ kɨ a o-m ɓəy je.