Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:18

18MBa kadɨ ɨtḛḛ kəmde, ɔr-de lo kɨ ndul tɨ, ɨtḛḛ səde lo kunjɨ tɨ. Kadɨ ɔr-de ko̰ɓe tɨ lə su, ɨre səde ko̰ɓe tɨ lə Luwə, kadɨ Luwə ɨyə̰ go majal je lə de kɔ, kadɨ ɨngəi lo dan dɨje tɨ kɨ Luwə ɔr ta dɔde tɨ me kadɨ-me Jəju tɨ.