Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:2

2«NGar Agɨrɨpa, rɔm nəl-m ngay kadɨ m-ɨngə ta rəbɨ ɓone, m-əl-n ta dɔ rɔm tɨ ɔjɨ-n dɔ ta je pətɨ kɨ Jɨpɨ je ɨndəi dɔm tɨ.