Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:20

20M-ɨlə mbḛ kadɨ-me Kɨrɨsɨ, kɨ mbḛ kɨyə̰ go nḛ ra je kɨ majal kɔ. M-ɨlə mbḛ kɨn kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ Damasɨ, kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ Jorijaləm, kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ Jude tɨ ba pətɨ, kɨ kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al. Nɨngə m-dəjɨ-de kadɨ kɨlə ra-de tɔjɨ təkɨ rɔjetɨ, ɨyə̰i go nḛ rade je kɨ majal kɔ.