Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:22

22Nə Luwə dəw bagɨne dɔm tɨ bɨtɨ ɓone, adɨ m-a kɨ dɔm taa, m-ɨsɨ ma najɨ kɨ dɔm tɨ no̰o̰ dɨje tɨ kɨ boy kɨ no̰ dɨje tɨ kɨ du. M-ɨlə mbḛ nḛ kɨ rangɨ al, nə e mbḛ nḛ kɨ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ je kɨ Mojɨ je əli tae.