Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:23

23Əli təkɨ Kɨrɨsɨ a ɨngə ko̰, a e dəw kɨ dɔsa̰y kɨ a ḭ taa dan njé koy je tɨ tɔ. Nɨngə a ḭ taa kadɨ ɨlə mbḛ kunjɨ kɨ rɔ Jɨpɨ je tɨ kɨ kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al.»