Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:24

24Pol a ma najɨ kɨ dɔne tɨ ba ɓəy nɨngə, Pəsɨtusɨ un ndune kɨ taa əl-e ə nə: «Pol, dɔi majal! Nḛ gər ləi kɨ ngay tujɨ dɔi kɔ.»