Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:26

26NGar Agɨrɨpa gər gɨn nḛ je kɨn majɨ, adɨ asɨ kadɨ m-tḭ rɔm katɨ m-əl-e ta. M-gər kadɨ nḛ kɨ dum-e goto, tadɔ e nḛ je kɨ rai nḛ lo ɓɔyɔ tɨ al.