Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:27

27NGar Agɨrɨpa, adɨ mei dɔ ta je tɨ kɨ njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ əli tae kɨn ə se adɨ al? M-gər kadɨ adɨ mei dɔ ta je tɨ kɨn.»