Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:29

29Pol ɨle tɨ ə nə: «Re e kɨ ngɔsɨne tɨ, ə se kɨ ɓəy tɨ ka, m-dəjɨ Luwə kadɨ ra be. Nɨngə kadɨ ḭ kɨ kari par al, nə kadɨ səi kɨ dɨje pətɨ kɨ ɨsɨ oi ndum ne kɨn, ɨtəli ɨtoi tə mi be tɔ. Ke ə kadɨ ai me ka dangay tɨ kɨn al.»