Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:3

3M-əl be tadɔ ɨgər nḛ jibəl ɓe je, kɨ ta kɨ najɨ je ləde pətɨ majɨ. Nɨngə, m-dəji kadɨ ɨlə mei nangɨ po̰, kadɨ o-n ta kɨ m-a m-əli kɨn majɨ.