Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:30

30Lo kɨn tɨ, NGar Agɨrɨpa je, kɨ nje ko̰ɓe kɨ dɔnangɨ tɨ kɨ no̰ kɨn je, Bərənɨsɨ je, kɨ ndəgɨ dɨje pətɨ kɨ əi səde, ɔri rɔde gogɨ.