Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:31

31Lokɨ ɨsɨ ɔri rɔde gogɨ, əli-naa dande tɨ əi nə: «Dɨngəm kɨn ra nḛ madɨ kare kɨ asɨ kadɨ dəw tɔl-e-n ə se uwe-n dangay tɨ al.»