Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:6

6Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, rəi səm lo gangɨ ta tɨ, tadɔ m-ɨndə mem majɨ dɔ nḛ tɨ kɨ Luwə un ndune adɨ kaje je kadɨ n-a n-adɨ-de.