Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:7

7Gɨn kojɨ ləje kɨ dɔgɨ gɨde joo, ɨndəi mede tɨ kadɨ kun ndu kɨn a tɔl tane. Be ə, rai kɨlə lə Luwə kɨ tɔgɨde kondɔ kɨ kada. Nɨngə e kɨ mbata kɨndə me dɔ tɨ kɨn ə Jɨpɨ je ɨndəi ta dɔm tɨ, ngar!