Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 26:9

9Mi wa kɨ dɔm, kəte m-o kadɨ e go tɨ ngay, kadɨ m-rɔ kɨ tɔgɨm, kɨ rəbɨ kɨ dangɨ dangɨ kadɨ dəw ɓa tɔ Jəju kɨ Najarətɨ tɨ kɨn al.