Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 27:19

19NDɔ kɨ ko̰ mɨtə go tɨ, ɔyi nḛ kɨ rɔ bato tɨ kɨ jide ɓuki kɔ.