Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 27:22

22Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, m-ulə dɨngəm mesi tɨ kadɨ uwəi tɔgɨsi ba, tadɔ dəw kɨ a tujɨ dansi tɨ goto. Nḛ kɨ a tujɨ, e bato kɨ gɨn je tɨ.