Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 27:39

39Lokɨ lo ti, njé kuwə ngandɨ bato je gəri lo al. Nə nḛ kɨ oi e sɨl ba kɨ aw tɔl ta nḛ dɔ yangɨra tɨ par. Ə uni ndude kadɨ n-rai ndə̰y ndə̰y tə re to ban ə n-awi kɨ bato tɨtɨ.