Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 27:40

40Nɨngə tuti gɨndɨ je kɨ dɔi bato tɨ, ɓuki ba, ə ai dɔ tɨ no̰o̰ tuti kɨlə kɨ dɔi nḛ ləl bato je tɔ. Go tɨ, ɔyi kɨbɨ kɨ nje kuwə nəl taa. Ɔyi taa kadɨ tə nəl sur bato aw sie, kɨ dɔde yangɨra tɨ ka kɨn.