Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 27:8

8Lo kɔtɨ kəte e lo tɔl naa. J-ɔtɨ ndə̰y ndə̰y j-ɨndə kadɨ lo bɨtɨ taa jɨ re jɨ tḛḛ lo tɨ madɨ kɨ ɓari-e nə: «ta ba kɨ Majɨ», ɓasi kadɨ ɓe-bo tɨ kɨ ɓari-e nə Lase.