Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 27:9

9Kagɨ lo man ngay dɔje tɨ. Dɔ kagɨ lo kɔgɨ rɔ nḛ kuso kɨ nay kul tɨ ka də tɔ , adɨ kaw kɨ kəte lə bato ka təl re nga̰ kɨ asɨ koy dəw.