Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 28:11

Kaw Pol Rɔm tɨ

11Jɨ ra nay mɨtə no̰ be ɓəy taa kadɨ j-ɨlə dɔje kɨ bato kɨ ḭ Aləgɨjandɨri tɨ kɨ ɓari-e nə Kasɨtɔr nɨm, Polusɨ nɨm. Bato kɨn, kagɨ lo kul man dɔe tɨ me ɓe tɨ kɨn.