Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 28:14

14Me ɓe tɨ kɨn ə j-ɨngə ngako̰je je kɨ dəji je adɨ jɨ ra ndɔ sɨri səde ɓəy taa j-aw. E be ə j-aw-n kɨ njaje kadɨ jɨ tḛḛ-n Rɔm tɨ.