Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 28:2

2Dɨje kɨ ɨsi dɔ dər tɨ ka kɨn uwəi je kɨ rɔde tɨ kɨ rɔnəl kɨ dəw oo ga̰e nja kare al. Rai por kɨ bo ngay adɨ j-a ta tɨ pətɨ, tadɔ ndi ədɨ adɨ kul o̰ ngay.