Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 28:20

20E mbata kɨn ə, m-dəjɨ kadɨ m-ɨngə səsi, m-əl səsi ta. Tadɔ e kɨ mbata nḛ kɨndə me dɔ tɨ lə Isɨrayəl ə m-to-n dangay tɨ kɨn.»