Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 28:6

6Dɨje pətɨ ngɨnəi kadɨ rɔ Pol ti ə se osɨ watɨ oy wa be. Nə lokɨ ngɨnəi pi nḛ madɨ rae al, əli əi nə: «Dəw kam e yo.»