Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 3:1

Pɨyər adɨ rɔ nga dəw kɨ njae oy

1NDɔ kare Pɨyər əi kɨ Ja̰ ɨsɨ awi kəy kaw-naa tɨ mba kəl ta kɨ Luwə dɔ kadɨ tɨ kɨ mɨtə kɨ lo sɔlɔ.