Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 3:13

13Jagɨ, e Luwə lə Abɨrakam, lə Isakɨ, lə Jakobɨ, Luwə lə kaje je ə ulə tɔjɨ dɔ ɓəə kɨlə tɨ ləne Jəju, kɨ ɨləi-e ji Pɨlatɨ tɨ, Pɨlatɨ un ndune kadɨ n-ɨle taa, nə səi ɨmbati.